Общи бележки

Начало  Следващ

Програмен пакет "Практика" представлява интегрирана информационна система, предназначена за финансово - счетоводна обработка на информация на предприятие.

Състои се от следните модули:

Активи - обработва информация за активите на предприятието

Склад и фактуриране - информация за складови наличности, движение на артикули в складовете, изготвяне на документи свързани с продажби, обработка на документи, свързани с покупки, изготвяне на дневници по ДДС

Персонал и заплати - модул, предназначен за обработка на данни за структура на предприятието, работни места, служители, изчисляване на ежемесечни възнаграждения и др.

Счетоводство - централен модул, предназначен за консолидиране на информацията от другите модули и за осчетоводяване на всички операции в предприятието, изготвяне на дневници по ДДС, изграждане на финансови отчети и др.

 

Програмния пакет е разработка на специалисти от Протеус ЕООД.

Продукта ползва релационна база данни под управлението на Firebird SQL server. В състава на продукта влизат:

1.Скрипт за създаване на нова празна база данни.

2.Клиентско приложение за обработка на данните.

 

Достъпни са следните допълнителни модули:

1.Системна услуга (Windows service), предназначена за автоматизирано обновяване на курсове на валути и известяване чрез e-mail за настъпили събития в базата данни.

2.Модул за обработка на интрастат декларации "Пристигания" и "Изпращания"